Bakgrunnsartikkel: RADIATION 2012 med miljøperspektiv

Radiation 2012 – Et strålende (inne-)klima?

Et internasjonalt symposium i Oslo setter stråling i miljøperspektiv

Helse, elektromagnetisme og stråling fra ny teknologi er et stadig mer aktuelt tema. Hvilke helseeffekter har innretningene på oss? Hva vet vi om langtidsvirkningene? Og hvilken rolle spiller deres frekvenser i vår egen kropp, i samspill (eller i kollisjon) med hjernebølger og biorytmer?

18.-21. Oktober arrangeres for tredje gang et stort internasjonalt symposium i Oslo hvor dette diskuteres – også i lys av klimaperspektiver i hus og miljø.

Av Raphael Kleimann – terapeut; forsker og gründer (www.baldron.org og www.helseforhandleren.no)

I løpet av de siste fire årene har Norge opplevd en viss oppvåkning hva angår bruk og bivirkninger av elektromagnetisme. De store avisene har skrevet reportasjer om el-overfølsomme barn, om foreldres kamp mot ignoranse og arroganse og om tvilsomme politiske avgjørelser holdt unna offentligheten. En forfriskende respektløs vaktmester ved Det Kongelige Hoff har stått fram med sine plager, både på TV og i aviser. Journalister, bl.a. i Aftenposten, har satt søkelys på samarbeidet mellom mobilindustrien og beslutningstakere på internasjonalt nivå. Samtidig begynner stadig flere ansatte innen mobil- og databransjen å bli oppmerksomme på fenomenet, til dels på grunn av markante helseplager.

I mitt arbeid som terapeut får jeg hele tiden henvendelser fra mennesker som sliter med virkningene av elektromagnetismen. Kanskje er det slik som en telefonselger en gang sa til meg i det han glemte at han egentlig skulle overtale meg til å kjøpe mobilt bredbånd: ”Det blir bare mer og mer 3G, Turbo 3G, 4G, Tetra og annet – og om fem år finner vi ut hvor farlig dette egentlig er og rister på hodet over hvor naive vi har vært. Akkurat som på 50tallet da de målte skostørrelsen med røntgen i butikken….”

En ting er forskning og viten – en annen ting er hva politikerne gjør med denne viten. Barrie Trower har erfart hvordan åpenbare fakta ble lagt til side da den britiske regjeringen innførte nødnettet. Han hadde i oppgave å utrede mulige konsekvenser av en innføring av TETRA teknologien for Tony Blairs administrasjon. I rapporten advarte han på det sterkeste, med grunnlag i sin kunnskap som mangeårig sjefsansvarlig for strålingsvåpen i det britiske militæret [RK1] og etterretning M16 – men han opplevde å ikke bli hørt. Så forferdet ble han av denne kynismen, at han nå går ut med alle de hemmeligstemplete dokumentene som han møysommelig har samlet og analysert gjennom årene. Det er mye sprengstoff her! Over ti år senere er TETRA på full fart inn i norsk politi og redningstjeneste – til tross for de rystende helsefarene som Barrie Trower beretter om. Kan denne utviklingen snus dersom mange nok våkner for farene?

Nettopp ut fra et helhetlig helseperspektiv ser jeg også en positiv utvikling: tankefeltterapi, energimedisin og mange alternative behandlingsformer er på vei inn i klinikker og legekontorer, og mer og mer blir vi bevisst hvordan usynlige frekvenser kan styre den ”grove” materien. Denne erkjennelsen innebærer en oppvåkning for et mye større ansvar: Tanker og følelser preger virkeligheten, og vi er selv ansvarlige for vår ”bevissthets-hygiene”: det vi slipper inn av stråling, men også det vi selv skaper av tanker og følelser, resp. frekvenser i vårt selvregulerende kropp-sinn-system.

Også kostholds debatten om mat og kosttilskudd hører med: Sunt kosthold handler ikke bare om ikke-giftige innholdsstoffer, men like mye om de ”gode vibrasjonene” fra levende råvarer. Dette kan vi smake og kjenne, teste med kinesiologi – men vi kan også få det vitenskapelig bekreftet, for eksempel i biofotonlaboratoriet, hvor lysutstrålingen fra ulike næringsstoffer måles. Denne kunnskapen om kroppens biofotonfelt og dens samspill med nervesystemet, er grunnlaget for den neurobiologiske metoden ”Auonomic redsponse Testing”) til legen Dr. Dietrich Klinghardt fra Seattle / USA (www.klinghardt-academy.com). På grunnlag av sin avanserte testmetode kunne den tysk-amerikanske forskeren avdekke  sammenhengene mellom tungemetallbealastning, stråling og kroniske infeksjoner av bakterier, virus og sopp. De sensasjonelle helbredelsene ved bl.a. ME, MS, Borreliose og autisme, har innbrakt ham stor anerkjennelse, bl.a. prisen ”physician of the year” av ”Global academy for natural medicine”. Klinghardt understreker at alle hans pasienter – som regel med kroniske lidelser og erklært ” terapiresistente” av all konvensjonell legekunst – må sørge for en strålingsfri, skjermet soveplass før behandlingen kan begynne.

Et slikt vidt spekter av spørsmål har årets internasjonale ”el-symposium” tatt for seg. 2 ½ dager med debatt som handler om alt innenfor elektromagnetisme og stråling – og videre inn i den nyeste hjerneforskning og nyskapende helsepraksis.
Stråling og pengeinteresser

Stråling som tema er meget omdiskutert. Mektige interesser har vært tidlig ute og har lyktes, ikke bare med å sette svært romslige grenseverdier, men også med å gi strenge føringer for hva som i det hele tatt tillates i den vitenskapelige debatten.

En privat interesseorganisasjon for mobilindustrien, med sete i München, den såkalte ICNIRP[1] kommisjonen, hadde fått mandat til å bestemme hva som ansees som helseskadelig; og ikke bare det, de har fått lov til å definere vår virkelighetsoppfatning rundt stråling og helse. Norske myndigheter har, i kjølvannet av WHO, adoptert både ICNIRP sine grenseverdier, deres grunnbegrep og måte å tenke på. Det skal drøftes utelukkende én type skadevirkning, nemlig oppvarmingen av vevet ved for lang eksponering for mobilens mikrobølger. (Når vi legger kjøttet i mikrobølgeovn, så blir det varmt; når vi legger hodet inntil en mobiltelefon, så kokes det også, bare litt saktere).

Uavhengige forskere finner foruroligende svar ( jf. Den omfattende metastudien Bioinitiative[i]   ) og nå har WHO definert mobilstråling som ”potensielt kreftfremkallende”. Europarådet og Europaparlamentet har som konsekvens krevd en radikal reduksjon av de tillate grenseverdiene – mens norske myndigheter holder fast ved  ICNIRP sin oppfatning at trådløs kommunikasjon er helt uten helsefarer. Hva så med svimmelhet og hodepine, muskelsmerter og søvnvansker, som store deler av befolkningen opplever når de utsettes for større doser av data, trådløst internett, trådløs hustelefon og mobilstråling? Er det bare innbilning?

Biologen Trond Skaftnesmo har med støtte fra ”Fritt Ord”, forsket på de tette båndene mellom mobilindustrien og strålevernmyndighetene i Skandinavia. Boka ”Tre folkefiender!” lanseres ved El-Symposiet og vil sikkert vekke heftig debatt.

Skaftnesmo peker på to grunnleggende møstre: 1. Hver gang en uavhengig forskningsrapport om helseefekter av stråling kommer inn i offentlighetens lys, så har mobilindustriens allierte i universitetene snart en publikasjon klar til pressemelding som tilsynelatende viser motsatt resultat. Bare dedikerte vitenskapsfolk finner ut hvordan detaljer i oppsettet av forsøkene styrer resultatet. 2. Enda verre er det med systematiske svertekampanjer mot forskere som tør stå fram med sine advarsler.  Dette har Trond Skaftnesmo eksemplarisk utarbeidet i biografiene til tre forskere innen vaksiner, genmanipulering og mobilstråling.

Grenseverdier i globalt perspektiv

En som aldri vil gi seg i ”kampen om grenseverdiene”, er Sissel Halmøy, som nå for tredje gang bidrar ved el-symposiet i Oslo. Med sin ingeniørbakgrunn er hun en skarp debattant, dessuten en utrettelig initiativtaker og aktivist: På nittitallet var hun tidlig ute med å starte FELO, Forening for El-overfølsomme. Senere ble hun fagansvarlig for elektromagnetisk stråling i Norges Miljøvernforbund. Nå kommer hun som grunnlegger og styremedlem av den meget aktive foreningen ”Folkets Strålevern”. Hun forklarer selv: ”Statens Strålevern heter ‘strålevern’ fordi de verner strålene mot kritiske borgere. Vi må selv sørge for å verne menneskene – ikke minst mot Statens Strålevern og politikere som setter pengeinteresser høyere enn helse”.

Professor Berit Ås, som var Sosialistisk Venstrepartiets første leder og grunnlegger av det nordiske kvinneuniversitetet, er en uredd forkjemper på den politiske arenaen. Hun argumenterer i samme retning: Situasjonen i dag kan sammenlignes med 60-tallets forhold til røyking. Store deler av befolkningen er uvitende, mens mektige, økonomiske aktører manipulerer den offentlige debatten og latterliggjør uavhengig forskning. Om noen år kommer vi til å riste på hodet over hvor naive vi har vært – og hvor kynisk vår helse er blitt satt på spill, mener hun.

 

 

Tenner og helse

Vi kan forvente oss en spennende debatt om de underliggende mekanismene i fysiologien som kan forklare uvelhet og helseplager under strålebelastning. Noen peker på en kjedereaksjon i stoffskiftet utløst av overstimulering av frie radikaler. Livsviktige enzymer som virker som elektron-transmittere, hemmes først av nitrogenmonoksid (NO) og deretter av mer sammensatte og i økende grad giftige forbindelser: Superoksid, Peroksinnitrit og Peroksid (HOO°). Sammen oksiderer de viktige vitaminer og lammer sentrale livsprosesser i organismen. Ved eksponering over lang tid kan arvematerialet få varige skader ved (dobbelt)  brudd i DNA-sekvensene[2].

Disse funnene understreker betydningen av et antioksidantrikt kosthold, spesielt for el-følsomme mennesker. Det kaster også et nytt lys på noen alternative behandlingsformer, som for eksempel antioksidative kosttilskudd slik som Zeolitt, pH optimert vann fra et Vann-ioniseringsapparat eller frekvensterapi med PowerTube /QuickZap. I undersøkelser ved Universitet i München har sistnevnte TENS-teknologi vist seg å kunne reversere virkningen av frie radikaler og binde sterke gifter i stoffskiftet.

Miljømedisin og byggbiologi

Det er en utprøvd praksis å fysisk skjerme mot stråling, spesielt med sølvstoffer, vindusfolie eller maling med spesialmateriale. Imidlertid søker mange i tillegg hjelp fra alternativ medisin, hvor effekten ofte kan påvises med kvalitative metoder, som bl.a. mørkefeltmikroskopi, kinesiologisk testing og biofotonbilder, samt mer intuitive former for observasjon.

Byggbiologien praktiseres som en slik syntese (www.husoghelse.no):  Her bruker man måleapparater (”fieldmeters”) for naturvitenskapelig å dokumentere strålebelastningen; selvregulasjonsdiagnose (muskeltest) og laboratorieprøver for å finne formaldehyd, sopp og tungmetaller i vegger, møbler og stoffer; og man benytter seg av intuitive metoder som avanserte antenner (H3 antennen, utviklet av forskningsteamet rundt Prof. Hensch ved arkitekturhøyskolen i Hannover, en slags moderne utgave av ”ønskekvisten”, basert på bølgefysikk, for å finne vannårer og andre geopatiske belastninger. For de som har gjennomgått den norske utdanningen i miljømedisin (www.klinghardt.no) og sunt inneklima (www.husoghelse.no), handler det om å finne den helhetlige kombinasjonen som kan hjelpe mennesker til å få et godt inneklima og forfriskende søvn, og om å integrere disse tekniske redskapene med intuisjon og hjerteviten.

Fremtidsyrket byggbiologi uttrykker kanskje spesielt godt det som er intensjonen bak symposiet ”Det trådløse mennesket” i oktober: det skal bevege seg i skjæringsfeltet mellom naturvitenskap og helhetsmedisin, det skal åpne et rom hvor stråling og vibrasjon kan måles med apparater – men også beskrives som et individuelt opplevd fenomen. Naturvitenskapsfolk kommer i dialog med praktiske terapeuter og politiske aktivister, med basis i gjensidig respekt for alle seriøse metoder, fra statistikk til åndsforskning.

Kan vi bygge en bro mellom disse ulike tilnærmingsmåtene? Kan vi utvikle et språk for det som er fysisk målbart og for det som kanskje virker mer energetisk, dynamisk eller biologisk helbredende? – Kom, se og hør i oktober….

 

Integrert medisin

De fleste av bidragsyterne på symposiet har allerede offentlig stått fram for en slik forening i en helhetlig integrert vitenskap. I Norge har særlig legen dr. Audun Myskja fått mye anerkjennelse også fra det medisinske fagmiljøet for det han kaller ”integrert medisin”[3], en forening av det beste fra skolemedisin, innovativ naturvitenskapelig forskning og alternative metoder som toning, blomstermedisin og healing. Han legger særlig vekt på en dypere forståelse for frekvensfenomenet. Mange av de elektromagnetiske bølgene kommer i en usunn resonans med essensielle bølgelengder i ulike deler av hjernen. Ofte er det nettopp de halvsovende, ”magiske” bevissthetsevnene som rammes av den teknologiske strålingen. I denne sammenhengen nevner Myskja at barn med ADHD nesten gjennomgående har lytteevner som er mye mer utvidet enn den våkne dagsbevisstheten: Når de hører en setning, oppfatter de (ofte via det venstre øret) først det emosjonelle budskapet og den dypere intensjonen, før de går inn i det intellektuelle innholdet. De hører det usagte og ”leser mellom linjene” før de tolker ordene. Slike intuitive evner bruker spesifikke hjernearealer og langsommere frekvenser enn våre vanlige beta-bølger – og det er nettopp disse spesielle frekvensene som forstyrres mest av den elektromagnetiske bakgrunnsstøyen.

Den armensk-norske fysikeren og pedagogen dr. Vahan Babayan tenker i samme retning, med grunnlag i Rudolf Steiners idé om en parallellitet mellom den teknologiske og den bevissthetsmessige utviklingen: De teknologiske speilbildene har en tendens til å tildekke våre sovende, spirituelle evner, men virker samtidig som oppvekkere. Når vi spør oss hvorfor vi egentlig tiltrekkes av mobiltelefoner, dataspill etc., er det en nærliggende oppdagelse at de tilsvarende telepatiske og intuitive evnene ligger skjult i vår egen sjel, mye nærmere enn vi hadde trodd. De bare venter på å bli tatt i bruk – tiden er inne for det! Det kjenner flere og flere voksne, og for ungdommene er det nesten en selvfølgelighet, en livsfølelse; de blir skuffet hvis ikke de voksne viser seg i stand til å snakke om oversanselige opplevelser.

Derfor symposium

Vi begynner altså å få et rikholdig forskningsmateriale om virkninger – både på kort og lang sikt. Samtidig er dørene åpnet til en ny forståelse av menneskekroppen, som viser et fascinerende, men sårbart samspill hvor frekvenser, menneske og miljø er en interagerende helhet. Det er denne helheten mange mennesker i dag aner – og som vil være avgjørende å forstå for vår videre utvikling. Elsymposiet RADIATION 2012 vil sette nettopp dette i fokus: Mennesket i strålingsfeltet.

Ildsjelene bak ”Radiation 2012” i oktober er Marianne Kleimann Sevåg og Raphael Kleimann, terapeuter og gründere av den Ideelle Foreningen BALDRON. Sammen har de arrangert ”El-Symposium” siden 2009, dessuten årlig ”Vannfestival[ii]” og ”Lyskonferanse[iii]”. De to sammenfatter motivene bak initiativet:

  • Vi ønsker å informere og diskutere, med bakgrunn i uavhengig internasjonal forskning
  • Vi ønsker å formidle praktisk hjelp: Gjennom hele symposiet tilbys det innovativ diagnose- og behandlingsverktøy
  • Vi ønsker å stimulere til dialog: mellom vitende og lidende, mellom ”el-følsomme” og ”el-tøffinger”, mellom vitenskap og spiritualitet; i en debatt som tar utgangspunkt i forskning og spørsmål, heller enn i forbud og benektelse.

 

Ralph-Raphael Kleimann, 46, er forsker og terapeut med utdannelser i blomstermedisin, enhetsterapi (hos Dr. Audun Myskja), kunst og kunstnerisk språkterapi. Med erfaringsgrunnlag i egen el-følsomhet bruker han også frekvensterapi, toning og kosttilskudd. Han har tidligere arbeidet som steinerskolelærer og trepleier i Tyskland, USA og Norge, før han startet seminar-, kurs- og terapivirksomhet gjennom BALDRON (www.baldron.org)  BALDRON er en ideell forening og samtidig Norges eneste totalleverandør for måleapparater og skjermingsutstyr mot elektromagnetisk stråling.

[1]ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).  ICNIRP er (idag) en underkomité i WHO, og alle dens medlemmer har tilknytning til (er betalt av) tele- og/eller kraftindustrien. Ingen av medlemmene i ICNIRP har helsefaglig bakgrunn.

[2] HOW SUSCEPTIBLE ARE GENES TO MOBILE PHONE RADIATION? State of the Research – Endorsements of Safety and Controversies – Self-Help Recommendations. With Articles by Franz Adlkofer, Igor Y. Belyaev, Karl Richter, Vladislav M. Shiroff. A Brochure Series by the Competence Initiative for the Protection of Humanity, Environment and Democracy. www.buergerwelle.de

[3] jf. Hans bok ”På vei mot en integrert medisin”, 2008

 


[i] www.bioinitiative.org

[ii] http://vannsymposium.no/

[iii] http://baldron.org/?s=lyskonferanse&lang=nb


 [RK1]Elelr bare etterretnignen?