Hvorfor El-Symposium 2010?

Det trådløse mennesket

Et internasjonalt symposium i Oslo setter stråling og helse i et nytt perspektiv

Helse, elektromagnetisme og stråling fra ny teknologi er et stadig mer aktuelt tema. Hvilke helseeffekter har innretningene på oss? Hva vet vi om langtidsvirkningene? Og hvilken rolle spiller frekvenser i vår egen kropp, i samspill (eller i kollisjon) med hjernebølger, mat og sansestimuli?

I september arrangeres for andre gang et stort internasjonalt symposium i Oslo hvor dette diskuteres – også i lys av helhetlige  perspektiver om helse og kosthold.

Av Raphael Kleimann – terapeut med bl.a. blomstermedisin, enhetsterapi, toning og frekvensterapi; forsker og gründer (www.baldron.com og www.helseforhandleren.no)

I løpet av de siste to årene har Norge opplevd en sensasjonell oppvåkning hva angår bruk og bivirkninger av elektromagnetisme. De store avisene har skrevet reportasjer om el-overfølsomme barn, om foreldrenes kamp mot ignoranse og arroganse og om tvilsomme politiske avgjørelser holdt unna offentligheten. En forfriskende respektløs vaktmester ved Det Kongelige Hoff har stått fram med sine plager, både på TV og i aviser. Journalister, bl.a. i Aftenposten, har satt søkelys på samarbeidet mellom mobilindustrien og beslutningstakere på internasjonalt nivå. Samtidig begynner stadig flere ansatte innen mobil- og databransjen å bli oppmerksomme på fenomenet, til dels på grunn av markante helseplager. I mitt arbeid som terapeut får jeg hele tiden henvendelser fra mennesker som sliter med virkningene av elektromagnetismen. Kanskje er det slik som en telefonselger en gang sa til meg i det han glemte at han egentlig skulle overtale meg til å kjøpe mobilt bredbånd: ”Det blir bare mer og mer 3G, Turbo 3G, 4G, Tetra og annet – og om fem år finner vi ut hvor farlig dette egentlig er og rister på hodet over hvor naive vi har vært.”

Men nettopp ut fra et helhetlig helseperspektiv ser jeg også mye positiv utvikling: tankefeltterapi, energimedisin og mange alternative behandlingsformer er på vei inn i klinikker og legekontorer, og mer og mer blir vi bevisst hvordan usynlige frekvenser kan styre den ”grove” materien. Denne erkjennelsen innebærer en oppvåkning for et mye større ansvar: Tanker og følelser preger virkeligheten, og vi er selv ansvarlig for vår ”bevissthets-hygiene”: det vi slipper inn av stråling, men også det vi selv skaper av tanker og følelser resp. frekvenser.

Ja, til og med kostholdsdebatten hører med: Sunt kosthold handler ikke bare om ikke-giftige innholdsstoffer, men like mye om de ”gode vibrasjonene” fra økologiske råvarer. Dette kan vi smake og kjenne, teste med kinesiologien – men vi kan også få det vitenskapelig bekreftet, for eksempel i biofoton-laboratoriet, hvor lysutstrålingen fra ulike næringsstoffer måles.

Et slikt vidt spekter av spørsmål har årets internasjonale ”el-symposium” tatt for seg. 3 ½ dages debatt handler om alt innenfor elektromagnetisme og stråling – og videre inn i nyeste hjerneforskning og alternativ helsepraksis.
Stråling og pengeinteresser

 

Stråling som tema er meget omdiskutert. Mektige interesser har vært tidlig ute og har lyktes, ikke bare med å sette svært romslige grenseverdier, men også med å gi strenge føringer for hva som i det hele tatt tillates i den vitenskapelige debatten.

En privat interesseorganisasjon for mobilindustrien, med sete i München, den såkalte ICNIRP[1] kommisjonen, har fått mandat til å bestemme over hva som ansees som helseskadelig; og ikke bare det, de har fått lov til å definere vår virkelighetsoppfatning rundt stråling og helse. Norske myndigheter har, i kjølvannet av WHO, adoptert både ICNIRP sine grenseverdier, deres grunnbegrep og måte å tenke på. Det skal drøftes utelukkende én type skadevirkning, nemlig oppvarmingen av vevet ved for lang eksponering for mobilens mikrobølger. (Når vi legger kjøttet i mikrobølgeovn, så blir det varmt; når vi legger hodet inntil en mobiltelefon, så kokes det også, bare litt saktere).

Hva så med svimmelhet og hodepine, muskelsmerter og søvnvansker, som store deler av befolkningen opplever når de utsettes for større doser av data, trådløs internett, trådløs hustelefon og mobilstråling? Er det bare innbilning?

En som aldri vil gi seg i ”kampen om grenseverdiene”, er Sissel Halmøy, som nå for andre gang bidrar ved el-symposiet i Oslo. Med sin ingeniørbakgrunn er hun en skarp debattant, dessuten en utrettelig initiativtaker og aktivist: På nittitallet var hun tidlig ute med å starte FELO, Forening for El-overfølsomme. Senere var hun fagansvarlig for elektromagnetisk stråling i Norges Miljøvernforbund. Nå kommer hun som grunnlegger og styremedlem av den nystartete foreningen ”Folkets Stålevern”. Hun forklarer selv: ”Statens Strålevern heter ‘strålevern’ fordi de verner strålene mot kritiske borgere. Vi må selv sørge for å verne menneskene – ikke minst mot Statens Strålevern og politikere som setter pengeinteresse høyere enn helse”.

Professor Berit Ås, som var SVs første leder og grunnlegger av det nordiske kvinneuniversitetet, er en uredd forkjemper på den politiske arenaen. Hun argumenterer i samme retning: Situasjonen i dag kan sammenlignes med 60-tallets forhold til røyking. Store deler av befolkningen er uvitende, mens mektige økonomiske aktører manipulerer den offentlige debatten og latterliggjør uavhengig forskning. Om noen år kommer vi til å riste på hodet over hvor naive vi har vært – og hvor kynisk vår helse er blitt satt på spill, mener hun.

 

Grenseverdier i globalt perspektiv

Legen Dr. Gerd Oberfeld utvider blikket enda mer til et globalt perspektiv. Han er rådgiver for den østerrikske regjeringen og har som forsker i helsedepartementet i delstaten Salzburg tatt initiativ til Europas strengeste grenseverdier, hele 10.000 ganger lavere enn i Norge. (Men mobiltelefonene virker allikevel!). Hans navn forbindes med uavhengig forskning og et paradigmeskift i deler av det politiske miljøet i Mellomeuropa. Da vekker det stor interesse når han nå legger fram sine undersøkelser om ”skitten strøm”, altså hvordan lysstoffrør, sparepærer, plasmaskjermer og annet elektronisk utstyr forurenser strømmen med kaotiske bølgemønstre og dermed utløser helseplager.

Det blir interessant å høre ham på podiet sammen med to hjerneforskere i verdensklasse, nemlig australieren Dr. Charles Krebs og tyskeren Dr. Günter Haffelder. Begge er kjent for sine innovative metoder for å gi et direkte innsyn i bevissthetens speilkabinett. Ingen av dem er i utgangspunktet befattet med mobilstråling, men heller med helsespørsmål og oppdragelse. Krebs har gått en dramatisk vei fra havbiolog og naturvitenskapsmann til protagonist for alternative behandlinger, etter at han kurerte seg selv av en 100 % lammelse med en kombinasjon av kinesiologi, akupunktur og tankens kraft. Hans LEAP metode (Learning Enhancement Acupressure Program) er vel etablert, ikke bare i Australia og USA. Med Gunter Haffelder deler han en forkjærlighet for de såkalte ”vanskelige barn”, de som gjerne stemples med begrep som ADHD, Asberger eller lignende. Haffelder er rådgiver for det russiske og det ukrainske undervisningsdepartementet og spesialist på hjerneforskning i uvanlige bevissthetstilstander.

Liksom i forbifarten kan han da også vise hva stråling fra mobiltelefon og trådløse nettverk gjør med hjernen – samt å vise veier for hvordan det går an å beskytte seg.

Han får god støtte av Alexander Popp, assistenten til den nærmest legendariske biofoton-pioneren Professor Fritz Albert Popp. Han skal demonstrere i levende forsøk hvordan lysutstrålingen forandres av elektromagnetisk belastning – og hva som må til for å beskyte seg.

Det er for øvrig verdt å nevne at Popp er en av fem bidragsytere på symposiet som samarbeider nært med Dr. Dietrich Klinghardt fra Washington /USA, den meget profilerte forkjemperen mot borrelia, miljøgifter og mobilstråling. Klinghardt ble tildelt prisen ”årets lege” på verdensbasis av foreningen for integrert medisin, og senest denne våren fikk han en tilsvarende utmerkelse for sin sensasjonelle suksess med å helbrede barn med ADHD, ME og autisme. Han er selv forhindret fra å komme, men skal bidra pr. distanse med noen viktige perspektiv. Av hans forskning framgår at en borrelia-infeksjon automatisk medfører økt følsomhet for elektromagnetisme. Sammen med lederen for det europeiske Borreliose-forbundet mener han forøvrig at Norge er det mest infiserte land i hele verden, hvor over halvparten av befolkningen lider av en skjult form for den bakterieoverførte nervesykdommen. Denne ytringen er nok ikke lett å spore opp hos norske helsemyndigheter…

 

Tenner og helse

Miljømedisineren Joachim Mutter er en kjendis på tysk TV. Han har vært en innbitt kjemper mot amalgam, i et land som enda ikke har forbudt kvikksølvkilden i munnen. Samtidig har han hele tiden henvist til kryssvirkningene mellom tungmetaller, miljøgifter og mobilstråling. Hans innsats har kostet ham jobben ved universitetet i Freiburg; nå har han en felles praksis med to tannleger og ”smir” på nye pioneroppgaver. Sammen starter de en klinikk for el-overfølsomme – i Brasil! Mutter er selv idrettsmann og aktiv i rawfood-bevegelsen; han mener at ferskplukkete blader fra salat, urter og trær er det beste for utrensing av den konstante strålebelastningen.

Biologen Dr. Ann Marie Lidmark har ført noe av den samme kampen i Sverige. Som regjeringens rådgiver ledet hun i mange år et prosjekt for å utrede tannhelsen og dens innvirkning på allmenn helsetilstand – og ikke minst kryssvirkningene med el-allergi. Innenfor det såkalte HET prosjektet har hun lagt fram en stor mengde materiale som norske myndigheter burde lese nøye….

Det er verdt å nevne at også Lidmark er meget opptatt av ernæringsspørsmål og har publisert bl.a. i Journal for Orthomolecular Medicine.

Vi kan forvente oss en spennende debatt om de underliggende mekanismene i fysiologien som kan forklare uvelhet og helseplager under strålebelastning. Noen peker på en kjedereaksjon i stoffskiftet utløst av overstimulering av frie radikaler. Livsviktige enzymer som virker som elektron-transmittere hemmes først av nitrogenmonoksid (NO) og deretter av mer sammensatte og i økende grad giftige forbindelser: Superoksid, Peroksinnitrit og Peroksid (HOO°). Sammen oksiderer de viktige vitaminer og lammer sentrale livsprosesser i organsimen. Ved eksponering over lang tid kan arvematerialet få varige skader ved brudd i DNA-sekvensene[2].

Disse funnene understreker betydningen av et antioksidantrikt kosthold, spesielt for el-følsomme mennesker. Det kaster også et nytt lys på noen alternative behandlingsformer, som for eksempel frekvensterapi med PowerTube /QuickZap. I undersøkelser ved Universitet i München har dette vist seg å kunne reversere virkningen av frie radikaler og binde sterke gifter i stoffskiftet. Noen terapeuter (inkludert undertegnende) har allerede tatt i bruk slike sammensatte behandlinger med QuickZap frekvensterapi, ernæringsveiledning og antioksidanttilskudd – med gode resultater.

 

Byggebiologi: Helhetsvurderinger for arbeidsplass og sovested

Det er en utprøvd praksis å fysisk skjerme mot stråling, spesielt med sølv-stoffer, vindusfolie eller maling med spesialmateriale. Imidlertid søker mange i tillegg hjelp fra alternativ medisin, hvor effekten ofte kan påvises med kvalitative metoder, som bl.a. mørkefeltmikroskopi, kinesiologisk testing og biofotonbilder, samt mer intuitive former for observasjon.

Byggebiologen Heiko Wenner praktiserer en slik syntese i sitt arbeid: Han bruker måleapparater (”fieldmeters”) for naturvitenskapelig å dokumentere strålebelastningen; han bruker selvregulasjonsdiagnosen (muskeltest) og laborprøver for å finne formaldehyd, sopp og tungmetaller i vegger, møbler og stoffer; og han benytter seg av intuitive metoder som kinesiologi og avanserte antenner (moderne utgaver av ”ønskekvister”) for å finne vannårer og andre geopatiske belastninger. For ham handler det om å finne den helhetlige kombinasjonen som kan hjelpe mennesker til å få et godt inneklima og forfriskende søvn. For ham selv handler det i tillegg om å kunne få lov å være et helstøpt menneske. Han er ingen drømmer, han har vært kjemiker og driftsleder ved en flyplass, samt frivillig innsatsleder for nødhjelpen under Balkankrigen; men i hans nåværende arbeid integrerer han disse tekniske redskapene med intuisjon og hjerteviten. ”Vi er jo mennesker uansett om vi bruker elektriske apparater eller hånd-antenner, pendler eller meditasjon som erkjennelsesinstrument”, sier Wenner. Det er nettopp denne syntesen av metoder som han vil formidle når han en uke før symposiet skal starte den første norske utdanningen i byggebiologi (se www.byggebiologi.no).

Fremtidsyrket byggebiologi uttrykker kanskje spesielt godt det som er intensjonen bak symposiet ”Det trådløse Mennesket” i september: det skal bevege seg i skjæringsfeltet mellom naturvitenskap og helhetsmedisin, det skal åpne et rom hvor stråling og vibrasjon kan måles med apparater – men også beskrives som et individuelt opplevd fenomen. Naturvitenskapsfolk kommer i dialog med praktiske terapeuter og politiske aktivister, med basis i gjensidig respekt for alle seriøse metoder, fra statistikk til åndsforskning.

Kan vi bygge en bro mellom disse ulike tilnærmingsmåtene? Kan vi utvikle et språk for det som er fysisk målbart og for det som kanskje virker mer energetisk, dynamisk eller biologisk helbredende? – Kom, se og hør i september….

 

Integrert medisin

De fleste av bidragsyterne på symposiet har allerede offentlig stått fram for en slik forening i en helhetlig integrert vitenskap. I Norge har særlig legen dr. Audun Myskja fått mye anerkjennelse også fra det medisinske fagmiljøet for det han kaller ”integrert medisin”[3], en forening av det beste fra skolemedisin, innovativ naturvitenskapelig forskning og alternative metoder som toning, blomstermedisin og healing. Han legger særlig vekt på en dypere forståelse for frekvensfenomenet. Mange av de elektromagnetiske bølgene kommer i en usunn resonans med essensielle bølgelengder i ulike deler av hjernen. Ofte er det nettopp de halvsovende ”magiske” bevissthetsevnene som rammes av den teknologiske strålingen. I denne sammenhengen nevner Myskja at barn med ADHD som oftest har lytteevner som er mye mer utvidet enn den våkne dagsbevisstheten: Når de hører en setning oppfatter de (ofte via det venstre øret) først det emosjonelle budskapet og den dypere intensjonen, før de går inn i det intellektuelle innholdet. De hører det usagte og ”leser mellom linjene” før de tolker ordene. (Noe som kan være veldig smertefullt og forvirrende når de konfronteres med skjulte dobbeltbudskap, løgn og falsk høflighet.) Slike intuitive evner bruker spesifikke hjernearealer og langsommere frekvenser enn våre vanlige b-bølger – og det er nettopp disse spesielle frekvensene som forstyrres mest av den elektromagnetiske bakgrunnsstøyen.

Brødrene Kurt og Reiner Mosetter tar stafettpinen videre fra Myskja, når det gjelder hjelp for barn med ADHD. Sammen har de meget velgående klinikker i flere byer i Europa hvor spesielle muskeløvelser (”Myoreflex”) og musikkterapi virker sammen, ofte med forbløffende virkning. Fotballspillerne fra Bayern München – Europacupvinneren 2010 – har for øvrig Dr. Kurt Mosetter på lønningslista som spesialtrener….

Chip-Design og spiritualitet

Oppfinneren og matematikeren Paul Gradenwitz er en reisende mellom mange verdener: Nederland, Kina og Sveits; Chipdesign og spiritualitet; teknologi og helsespørsmål.  På 90-tallet laget han chipsen for de første trådløse hustelefonene hos elektrogiganten Phillips – den gangen uten noen tanke på følgene av den nye DECT-teknologien. I dag ser han meget kritisk på sitt eget bidrag til den økende strålingsbelastningen i hus og hjem. Allikevel har han ikke mistet troen på at teknologien kan bidra til å løse de problemene som den selv har skapt. I dag er han direktør for sitt eget softwarefirma i Kina og produserer innmaten til bl.a. de nye berørings-dataskjermene til Acer. ”En touchscreen jobber med spesialglass som slipper gjennom varme fra fingrene, samtidig som den stenger ut stråling fra bl.a. mobilantennen. Det ville være ganske enkelt å videreutvikle denne teknologien til veldig strålingsfattige datamaskiner og handhelds – bare noen investerte nok penger i utviklingen….”

I følge antroposofen Paul Gradenwitz står vi overfor følgende fenomen: På samme tid som det ”over-naturlige” er blitt et godkjent tema i mediene, er teknologiske frekvenser blitt et selvfølgelig bakgrunnsteppe. Vi lever i Snåsamannens og mobilmastenes tidsalder.

Det er ikke bare savn etter det åndelige som kjennetegner vår tid; det foreligger i stadig økende grad en evne til å bevege seg i den over-naturlige verden, kanskje aller mest hos unge mennesker:

– å tenke imaginativt – og dermed muligens mindre strukturert/ analytisk

– å kommunisere ”telepatisk” og lytte inspirativt til en indre stemme

– å smelte sammen med, å være intuitivt ett med andre vesener – på godt og vondt

Det er ikke vanskelig å se hvordan en økende grad av overnaturlige ”talenter” finner sine teknologiske speilbilder:

  • i TV, video og billedbearbeidelse
  • i iPod-fenomenet og mobil musikk
  • i tendensen til å smelte sammen menneske og maskin – og dette ikke bare ved å tilpasse maskinen til mennesket (brukervennlige touchpads, maskiner som leser din håndskrift og lytter til din stemme), men også omvendt: Mikrochips som skal implanteres under huden og knytte datateknologien direkte til hjernes nerveaktivitet.

Den armensk-norske fysikeren og pedagogen dr. Vahan Babayan tenker i samme retning, med grunnlag i Rudolf Steiners ide om en parallellitet mellom den teknologiske og den bevissthetsmessige utviklingen: De teknologiske speilbildene har en tendens til å tildekke våre sovende, spirituelle evner, men virker samtidig som oppvekkere. Når vi spør oss hvorfor vi egentlig tiltrekkes av mobiltelefoner, dataspill etc., er det en nærliggende oppdagelse at de tilsvarende telepatiske og intuitive evnene ligger skjult i vår egen sjel, mye nærmere enn vi hadde trodd. De bare venter på å bli tatt i bruk – tiden er inne for det! Det kjenner flere og flere voksne, og for ungdommene er det nesten en selvfølgelighet, en livsfølelse; de blir skuffet hvis ikke de voksne viser seg i stand til å snakke om oversanselige opplevelser.

Derfor symposium

Vi kan sammenfatte grunnene til at vi har tatt initiativ til symposiet “Det trådløse Mennesket” i følgende punkter:

  • Vi ønsker å informere og diskutere, med bakgrunn i uavhengig internasjonal forskning
  • Vi ønsker å formidle praktisk hjelp: Gjennom hele symposiet tilbys det innovative diagnose- og behandlingsverktøy
  • Vi ønsker å stimulere til dialog: mellom vitende og lidende, mellom ”el-følsomme” og ”el-tøffinger”, mellom vitenskap og spiritualitet; i en debatt som tar utgangspunkt i forskning og spørsmål heller enn i forbud og benekting

 

Ralph-Raphael Kleimann, 43, er forsker og terapeut med utdannelser i blomstermedisin, enhetsterapi (hos Dr. Audun Myskja) og kunstnerisk språkterapi. Med erfaringsgrunnlag i egen el-følsomhet bruker han også frekvensterapi, toning og kosttilskudd. Han har tidligere arbeidet som steinerskolelærer og trepleier i Tyskland, USA og Norge, før han startet seminar-, kurs- og terapivirksomhet gjennom BALDRON. BALDRON er en ideell forening og samtidig Norges eneste totalleverandør for måleapparater og skjermingsutstyr mot elektromagnetisk stråling. Inntektene av ”Norges grønneste nettbutikk” går til oppbygging av et terapisted med økologisk gårdsdrift, som et refugium for følsomme mennesker.


[1]ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).  ICNIRP er (idag) en underkomité i WHO, og alle dens medlemmer har tilknytning til (er betalt av) tele- og/eller kraftindustrien. Ingen av medlemmene i ICNIRP har helsefaglig bakgrunn.

[2] HOW SUSCEPTIBLE ARE GENES TO MOBILE PHONE RADIATION? State of the Research – Endorsements of Safety and Controversies – Self-Help Recommendations. With Articles by Franz Adlkofer, Igor Y. Belyaev, Karl Richter, Vladislav M. Shiroff. A Brochure Series by the Competence Initiative for the Protection of Humanity, Environment and Democracy. www.buergerwelle.de

[3] jf. Hans nyeste bok ”På vei mot en integrert medisin”, 2008